Zakaj ne nudimo dostave s hitro pošto?

Spletna trgovina www.piromax.si omogoča spletni nakup izdelkov, vendar izključno z lastnim prevzemom izdelkov na sedežu podjetja na naslovu Zalog 17, 8000 Novo mesto. Pirotehničnih izdelkov ne pošiljamo po pošti. V nadaljevanju sledi pisno mnenje zakonodajnega organa na temo spletne prodaje pirotehničnih izdelkov . Pisno mnenje smo pridobili s strani Ministratva za notranje zadeve Republike Slovenije (MNZ) 16.10.2017.

Ministrstvo za notranje zadeve, nosilec priprave zakonodaje na področju proizvodnje in prometa z eksplozivi in s pirotehničnimi izdelki, in Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve kot organ, zadolžen za izvajanje nadzora, ugotavljata, da se prek svetovnega spleta oglašujejo in prodajajo tudi pirotehnični izdelki.

V zvezi s prodajo pirotehničnih izdelkov na spletu podajamo naslednje opozorilo:

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) v prvem odstavku 35. člena določa omejitve glede na starost kupca pri prodaji pirotehnike.

Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije tako ni dovoljeno prodajati posameznikom, ki so mlajši od:
– 14 let za kategorijo F1,
– 16 let za kategorijo F2,
– 18 let za kategorije F3, v primeru baterij do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan iz kategorije od 3 do 750g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku,
– 18 let za kategorije P1 in T1.

Prodajalec sme od posameznika, za katerega domneva, da ne izpolnjuje pogojev glede starosti, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

Prodaja prek spleta nikakor ne omogoča preverjanja starosti kupca, prav tako kurirji različnih hitrih pošt, ki navadno vršijo dostavo, nimajo tega pooblastila. Pri prodajanju pirotehnike prek spleta in dostavo do kupca s hitro pošto je nedvomno sporno tudi dejstvo, da zakon od prodajalca zahteva ustrezno strokovno usposobljenost za delo s pirotehničnimi izdelki, česar v tem primeru kurirji hitrih pošt prav tako nimajo. Zato sta prodaja prek interneta in dostava s hitro pošto v nasprotju z Zakonom o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in predstavlja kršitev iz 6. oziroma 12. točke 47. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov.

Prodaja po spletu in dostava do kupca s hitro pošto pa ni v nasprotju le z določbami Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, temveč je tudi v nasprotju z določbo 51. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04). V omenjenem členu je namreč med drugim določeno, da je v poštnih pošiljkah prepovedano pošiljati eksplozivne, vnetljive, radioaktivne in druge nevarne snovi. Vsi pirotehnični izdelki namreč vsebujejo določeno količino eksplozivnih snovi. Prav tako pa lahko ti izdelki postanejo nevarni oziroma ne bodo delovali pravilno, če se pri transportu z njimi napačno ravna (tresenje, obračanje ipd.).

Zgolj oglaševanje pirotehničnih izdelkov, ki imajo veljavno potrdilo o priglasitvi in jih je dovoljeno prodajati na ozemlju Republike Slovenije, prek svetovnega spleta ni sporno. V primeru prodaje prek spleta pa je ta mogoča le pod naslednjimi pogoji:

– ponudnik, ki neposredno oglašuje in prodaja pirotehnične izdelke prek spleta, mora imeti veljavno dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve,
– po nakupu izdelkov mora poskrbeti za dostavo do kupca prek lastnih prodajalcev, ki imajo ustrezno strokovno znanje in certifikat o preizkusu znanja in imajo po zakonu ob predaji tudi pravico ugotavljati starost kupca.

Ministrstvo za notranje zadeve in Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve zato opozarjata vse trgovce s pirotehničnimi izdelki in dostavljalce hitre pošte, da bo prodaja prek spleta intenzivno nadzorovana, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa bodo dosledno izvedeni vsi ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo spoštovanje zakonodaje na področju prometa s pirotehničnimi izdelki in ustrezno zavarovanje potrošnikov.